"АЗ"-ът на българите Вестник АТАКА
брой 1370 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК 17/05/2010
Първа страница У насПо светаТемаИнтервюКоментариИкономикаНов световен редГлас народенЧетивоХобиСпортПоследна
Архив
Темида плаче за реформи


Основен критерий за една успешна реформа е борбата с корупцията, която прояжда системата на всички нива

Екип АТАКА

 За да се случи така чаканата от обществото реформа в съдебната власт, е нужно се определят приоритетите, около които да се гради процесът. Сред стратегическите цели на правителството се открояват няколко основни аспекта, описани в "Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС":
- по-добро управление на съдебната система
- качествено правосъдие, поставяне на гледната точка на гражданите в центъра на дебата за съдебната реформа
- противодействие на корупцията в съдебна система.
По-доброто управление на съдебната система касае подобряване на работата както на Висшия съдебен съвет (ВСС) и административните ръководители, така и на председателите на всеки съдебен състав по отношение на отделните производства, включително по-добра организация на ресурсите, адекватно управление на кадрите, бюджетното планиране, статистиката и отчитането.
Относно качественото правосъдие концепцията на съдебната реформа е базирана върху

европейските
стандарти за независимост, ефективност,
прозрачност
и отчетност на системата, която правораздава в условията на неотменни европейски принципи - върховенство на закона, защита на човешките права и равен достъп до правосъдие.
Основен критерий за една успешна съдебна реформа обаче е борбата с корупцията, която прояжда Темида на всички нива. Оценката към момента и на родните управляващи, и на партньорите от ЕС е, че противодействието на този порок е на изключително ниско ниво. Липсва ефективно наказателно преследване на корупцията вътре в съдебната власт. Наред с това далавери при атестирането на магистратите също генерират корупция, липсата на прозрачност при вземането на решения пък предполага раздаването на пари под масата.
Освен правно-техническо предизвикателство, съдебната реформа се превърна и в обществен проблем с постоянно нарастващо значение. Този факт бе адекватно отчетен от новото правителство на България, което в представената през ноември 2009 г. Програма за европейско развитие на България постави реформата в съдебната система сред ключовите си приоритети.
Настоящата Стратегия цели да консолидира съществуващите различни концепции, като обхване всички основни елементи на този процес - ефективност, прозрачност, бързина, качество, отчетност и борба с корупцията. Същевременно тя описва адекватно моментната ситуация в страната и надгражда върху постигнатото до момента. Важен елемент от Стратегията е отчитането на факта, че България е пълноправен член на ЕС и трябва да се съобразява с взаимозависимостите, които членството носи със себе си.
Необратимостта на съдебната реформа е гаранция за необратимостта на демократичните процеси, за развитието на човешките ресурси и за икономическото стабилизиране на страната. За да е сигурно, че процесът на реформи е необратим, те трябва да станат част от ежедневието както на магистратите, така и на гражданите. Най-добър показател за това

ще бъде повишеното
доверие в системата
и възприемането й като истински независима
и прозрачна
Оценката за постигнатото в хода на съдебната реформа до момента не е еднозначна. Доверието на обществото към системата и към способността й да бъде гарант за справедливост продължава да бъде критично ниско. Наред с частично позитивните оценки, всеки един от изброените елементи на реформата предизвиква и нарастващо остри критики, преди всичко за ефекта от осъществяването им. Това неудовлетворение осигурява среда за развитието на все по-радикални идеи за конституционно преструктуриране на държавата. Гъвкавостта на Стратегията позволява, при това на конкретни аргументи, промяната в Конституцията да бъде разгледана и като отделна мярка. Такива могат да бъдат: невъзможност за осъществяване на предложените идеи за реформи само със законови изменения; канализиране на дебата по някоя от целите на стратегията и постигане на консенсус за промени; евентуална промяна на Договора от Лисабон, налагаща адекватно изменение и на българската Конституция.
Четвъртата година на членството на България в ЕС е белязана от изключително важни за живота на Съюза събития. Влизането в сила на Договора от Лисабон предвижда радикални промени в институционалната структура на ЕС и в механизмите за вземане на решения в рамките на общността. Два нови елемента, заложени в Договора, имат пряко отражение върху съдебната система и процеса на реформата в нея - преминаването от 2014 г. към обикновена законодателна процедура на въпроси, включени сега в третия стълб "свобода, сигурност, правосъдие" на ЕС и контрол от страна на Съда за Европейските общности, и предвидената възможност една четвърт от държавите-членки да предлагат общностни законодателни актове. Това не само поставя допълнителни изисквания и създава нови отговорности пред българските институции, ангажирани с провеждането на съдебната реформа, но и дава на България уникалната възможност да се включи още на входа на тези съществени реформи и да допринесе адекватно за тяхното реализиране.
В хода на подготовката на България за членство в ЕС Конституцията на страната бе променена 4 пъти за 5 години. С последното изменение от 2007 г. бе предвидено създаването на постоянно действащ Висш съдебен съвет (ВСС) и Инспекторат към него. Конституционно имунитетът на магистратите бе сведен до функционален. С приемането на нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) през 2007 г. бе установена структурата на съдебната система. Въведен бе принципът на случайното разпределение на делата. С последващи промени в ЗСВ следствието бе интегрирано в прокуратурата.
Сега предстои тези заложени в Стратегията принципи да бъдат пуснати в действие, за да може България най-сетне да получи една работеща Темида, в която подкупът и неясните сделки са непознати термини. И над която не виси "облакът" на корупцията.

У нас · МВР удари сводниците на Трактора и Октопода
· Семейство дерибейства в енергийна фирма в Монтана
· Депутатът Явор Нотев: Специализираният съд ще отпуши системата

По света · Европейската икономика е в най-тежката си криза

Коментари · Тънкият лед на антисемитизма, порока и дипломацията

Икономика